Statut

Tekst jednolity

Po zmianie dokonanej WZ Uchwałą nr 17/2017

STATUT

STOWARZYSZENIA LOKALNEGO SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ W SUWAŁKACH

Podstawą prawną działania Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Suwałkach jest:

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 z póź. zm.)

 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z nr 127, poz. 857 z póź. zm.)

 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej, zwane dalej SL SALOS.

 2. SL SALOS jest jednostką organizacyjną Salezjańskiej Organizacji Sportowej i działa na terenie miasta Suwałki.

 3. SL SALOS jest młodzieżową organizacją sportowo-wychowawczą i opiera swą działalność na systemie wartości chrześcijańskich i społecznej nauce kościoła.

§ 2

 1. SL SALOS jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 2. SL SALOS działa zgodnie w oparciu o zarejestrowany Statut przy zachowaniu zgodności  ze Statutem SALOS

§ 3

 1. Stowarzyszenie Lokalne SALOS może zrzeszać się w Stowarzyszenia Inspektorialne SALOS i być w nim reprezentowane przez swoich delegatów.

 2. SL SALOS może nawiązywać krajowe i międzynarodowe kontakty z organi­zacjami o podobnym lub tym samym profilu działania.

§ 4

 1. Władze SL SALOS używają pieczęci okrągłej z godłem SALOS w środku i napisem w obwodzie pieczęci Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Suwałkach.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 5

Celem SL SALOS jest:

 1. Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa wyraźnie inspirowanych wizją chrześcijańską, prewencyjnym systemem ks. Jana Bosko i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.
 2. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zaintere­sowań sportowych i podnoszenie na wyższy poziom stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
 3. Zapewnienie warunków do rozwoju wszystkim członkom dla osiągnięcia celów stowarzyszenia.
 4. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 5. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie i losy członków stowarzyszenia.
 6. Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi i sportowymi.
 7. Eksponowanie w działalności sportowo-wychowawczej zasady fair play.
 8. SL SALOS nie czerpie korzyści materialnych z działalności sportowej.
 9. Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży szczególnie znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz pochodzące ze środowisk zagrożonych społecznie
 10. Integrowanie środowisk, ruchów, grup społecznych – z pełnym zachowaniem tożsamości,
 11. Propagowanie umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim opierających się na normie personalistycznej, jako zasadzie postępowania.
 12. Wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne.
 13. Promowanie oraz organizacja wolontariatu w kulturze fizycznej i sporcie.
 14. Wykonywanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu a także innej sfery zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych.
 15. Prowadzenie działalności nieodpłatnie pożytku publicznego w następujących dziedzinach:
 1. działalność wydawnicza – (22.1)

 2. pozostała działalność turystyczna 63.30. D

 3. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.Z)

 4. pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.14.D)

 5. opieka społeczna i wychowawcza (85.3)

 6. działalność pozostałych organizacji członkowskich (91.3.)

 7. inna działalność artystyczna i rozrywkowa (92.3)

 8. działalność związana ze sportem (92.6)

 9. Pozostał działalność rekreacyjna (92.7)

 10. Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (93.04.Z)

16) Prowadzenie działalności odpłatnie pożytku publicznego w następujących dziedzinach:

a) działalność wydawnicza

b) pozostała działalność turystyczna

c) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

d) pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowana

e) opieka społeczna i wychowawcza

f) działalność pozostałych organizacji członkowskich

g) inna działalność artystyczna i rozrywkowa

h) działalność związana ze sportem

i) Pozostał działalność rekreacyjna

j) Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

 1. działalność marketingowa oraz reklamowo – promocyjna

17) Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań

należących do sfery działalności sfery pożytku publicznego

§ 6

SL SALOS realizuje swoje cele przez prowadzenie specyficznej działalności na polu sportowym, inicjatyw kulturalnych, pedagogicznych, a w szczególności przez:

 1. Opracowanie wieloletnich i jednorocznych programów działalności.

 2. Realizowanie przyjętych zadań przez instytucjonalne organa stowarzyszenia.

 3. Organizowanie szkolenia i doskonalenia kadry wychowawczo-instruk­torskiej i pozyskiwanie działaczy sportowych.

 4. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, szkołami, związkami i organizacjami sportowymi.

 5. Utrzymywanie kontaktów z organizacjami sportowymi w kraju i za granicą.
 6. Organizowanie i programowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki.
 7. Prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

 1. Członkami SL SALOS mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie SL SALOS dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. uczestników
  3. honorowych
  4. wspierających

§ 8

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie – przyjęte przez Zarząd SL SALOS na podstawie pisemnej deklaracji.

 2. Członkami uczestnikami mogą być niepełnoletni uczniowie – przyjęci przez Zarząd SL SALOS na podstawie pisemnej deklaracji za zgodą ustawowych opiekunów.

 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla SL SALOS. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.

 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością SL SALOS i przyjęte przez Zarząd SL SALOS na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 9

 1. Członkowie zwyczajni SL SALOS mają prawo:
  1. wybierać i być wybieranymi do władz SL SALOS;

  2. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych;

  3. uczestniczyć w innych rodzajach działalności SL SALOS;

  4. zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności SL SALOS i domagać się ich rozpatrzenia;

 1. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

 2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.

 3. Członkowie wspierający mają prawo zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących działalności SL SALOS.

§ 10

 1. Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani:
  1. chronić dobrego imienia SL SALOS, zachowywać nienaganną postawę moral­ną i obywatelską, przestrzegać zasady fair play w sporcie i poza nim;

  2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał SL SALOS;
  3. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych;
  4. czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych;
  5. systematycznie opłacać składki członkowskie.
 1. Członkowie honorowi mają wszystkie obowiązki jak członkowie zwyczajni, ale zwolnieni są od płacenia składek członkowskich.

 2. Członkowie wspierający powinni w szczególny sposób przyczynić się do realizacji celów statutowych SL SALOS.

§ 11

Członkostwo w SL SALOS ustaje w przypadku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do SL SALOS.
 2. Skreślenia Uchwałą Zarządu SL SALOS z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek.
 3. Wykluczenie na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej.
 4. Wykluczenie przez Zarząd SL SALOS w wyniku stwierdzenia zaprzestania działalności lub stwierdzenia działalności niezgodnej z celami stowarzy­szenia.

Rozdział IV

Władze SL SALOS

§ 12

 1. Władzami SL SALOS są:
  1. Walne Zebranie
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Komisja Dyscyplinarna
 1. Kadencja władz SL SALOS trwa trzy lata.
   1. Walne Zebranie

§ 13

 1. Walne zebranie jest najwyższą władzą SL SALOS.
 2. Walne zebranie jest zwoływane przez Zarząd SL SALOS, jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Do zadań i kompetencji Walnego Zebrania należy rozpatrywanie całokształtu działalności SL SALOS, a w szczególności:

  1. uchwalanie założeń polityki finansowej SL SALOS

  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz SL SALOS

  3. uchwalanie absolutorium władzom SL SALOS

  4. nadawanie godności członka honorowego

  1. rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych przez władze, delegatów i członków SL SALOS

  2. wybieranie władz SL SALOS zgodnie z zapisami Statutu i regulaminu wyborów uchwalonych przez Walne Zebranie

  3. wybieranie delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia Inspektorialnego i na Zjazd SL SALOS

§ 14

W Walnym Zgromadzeniu zwyczajnym mają prawo uczestniczyć członkowie zwyczajni, członkowie uczestnicy, członkowie honorowi i członkowie wspierający.

 1. Członkowie zwyczajni, członkowie uczestnicy i członkowie honorowi mają prawo do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu

 2. Członkowie wspierający mają prawo do głosu doradczego

§ 15

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane
  1. z inicjatywy Zarządu SL SALOS
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej SL SALOS
  3. na wniosek co najmniej 1/3 łącznej liczby członków SL SALOS
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 2. W nadzwyczajnym Walnym Zebraniu biorą udział osoby wymienione w § 14,pkt. 1

   1. ZARZĄD

§ 16

 1. Zarząd składa się z  8 do 12 członków z wyboru oraz z urzędu plus Sekretarz:
 • Sekretarz – powoływany jest przez Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu

 1. W skład Zarządu wchodzą z wyboru na Walnym Zebraniu:
  1. Prezes
  2. 1-2 Wiceprezesów
  3. Skarbnik
  4. Członkowie
 1. Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz kierowanie bieżącą  działalnością SL SALOS, a w szczególności:

  1. reprezentowanie SL SALOS oraz działanie w jego imieniu
  2. uchwalanie planów działania oraz budżetu
  3. zarządzanie majątkiem i funduszami SL SALOS
  4. uchwalanie regulaminów dotyczących pracy Zarządu oraz Komisji
  5. powoływanie Komisji i ich składów
  6. nadzorowanie pracy biura Zarządu, kierowanego z urzędu przez sekretarza
  7. zatwierdzanie sprawozdania prezesa, przygotowanego na Walne Zebranie
  8. zatwierdzanie ramowego kalendarza sportowego
  9. zawieszanie członków  SL za działalność niezgodną z prawem i Statutem SL SALOS
  10. ustalanie wysokości składki członkowskiej
 1. Posiedzenie Zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.. Przynajmniej raz w roku posiedzenia powinny odbywać się z udziałem wszystkich członków zwyczajnych SL SALOS.

   1. Komisja Rewizyjna

§ 17.

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne zebranie w liczbie 3 osób.
 2. Spośród siebie wybiera przewodniczącego i sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności SL SALOS ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i bieżącej pracy Zarządu,

  2. uchwalanie regulaminów działalności Komisji Rewizyjnej,

  3. przedkładanie Zarządowi wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,

  4. przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi w całości lub poszczególnym jego członkom.

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego Członek może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie  członkami władz wykonawczych SL SALOS.
 3. Członkowie SL SALOS  będący pracownikami SL SALOS nie mogą być wybierani do Komisji Rewizyjnej.
 4. Komisja rewizyjna ma obowiązek przynajmniej raz w roku dokonać kontroli działalności Zarządu i sporządzenia sprawozdania z kontroli. Sprawozdanie winno być przedstawione Zarządowi wraz z wnioskami i zaleceniami. Sprawozdania winny być przedstawione także Walnemu Zgromadzeniu.

 5. Komisja Rewizyjna winna współdziałać z Zarządem i innymi organami w celu egzekwowania działalności zgodnej ze statutem, przepisami prawa i regulaminami wewnętrznymi.

 6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
   1. Komisja Dyscyplinarna

§ 18.

 1. Komisja Dyscyplinarna wybierana jest przez Walne Zebranie w liczbie 3 osób.

 2. Spośród siebie wybiera przewodniczącego i sekretarza.

 3. Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej należy:

 1. Uchwalanie regulaminów dyscyplinarnych SL SALOS

 2. Orzekanie wniesionych spraw na zasadach i w trybie określonym regulaminem dyscyplinarnym SL SALOS

 3. Podejmowanie działań dla ugruntowania poszanowania przez członków SL SALOS zasad statutu norm współżycia społecznego, zasady fair play, przedsięwzięć zapobiegających szkodzeniu dobremu imieniu SL SALOS

 4. Komisja Dyscyplinarna SLSALOS orzeka w sprawach dotyczących członków i władz SL SALOS. Odwołania od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej, jako druga instancja, rozpatruje Komisja Dyscyplinarna Stowarzyszenia Inspektorialnego lub Krajowa Komisja Dyscyplinarna.

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary

§ 19

 1. Za wybitne osiągnięcia, ofiarną i wydajną pracę na rzecz SL SALOS władze stowarzyszenia mogą przyznać następujące wyróżnienia:

  1. pochwałę
  2. dyplom
  3. nagrodę
  4. honorową odznakę
 1. Walne Zebranie SL SALOS może ustanowić inne wyróżnienia.
 2. Szczegółowy tryb przyznawania wyróżnienia określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§ 20

 1. Nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz zarządzeń władz SL SALOS, naruszenie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę SL SALOS stanowi przewinienie dyscyplinarne.

 2. Sprawy przewinień dyscyplinarnych rozpatruje Komisja Dyscyplinarna i może wymierzać następujące kary:

  1. upomnienie

  2. naganę

  3. zawieszenie w prawach członkowskich

  4. zakaz pełnienia funkcji we władzach SL SALOS na czas nieokreślony,

  5. wykluczenie z szeregów SL SALOS.

 1. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje regulamin uchwalony przez Komisje Dyscyplinarną.

 2. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przez Komisję Dyscyplinarną.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze SL SALOS

§ 21

 1. Majątek SL SALOS  stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze SL SALOS składają się:
  1. składki członkowskie
  2. dotacje Kościelne
  3. darowizny i zapisy
  4. dochody z majątku
  5. dochody z działalności gospodarczej
  6. inne wpływy
  7. dotacje
  8. subwencje
  9. spadki i zapisy
 1. Do składania oświadczeń w imieniu SL SALOS w tym zawierania umów zaciągania zobowiązań i udzielania pełnomocnictw upoważnia się dwóch członków Zarządu działających łącznie spośród następujących: prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz. Upoważnia się tych czynności każdą osobę do pełniącego funkcję wiceprezesa.
 2. Członek SL SALOS, członek władz SL SALOS, Pracownik SL SALOS, a także jego osoby bliskie nie mogą korzystać z majątku SL SALOS ani nabyć majątku SLSALOS w drodze umowy darowizny, użyczenia, sprzedaży lub innej umowy cywilno-prawnej na zasadach korzystniejszych niż osoby trzecie.

 3. Osobami bliskimi są: małżonek, wstępni, zstępni i krewni w linii bocznej do II stopnia, powinowaci linii prostej i bocznej do II stopnia oraz osoby przysposobione, objęte opieka lub kuratelą.

 4. SL SALOS nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza, ani poręcza żadnych zobowiązań osób trzecich majątkiem własnym – zwłaszcza zobowiązań osób wymienionych w ust. 4…

 5. SL SALOS nie może dokonać zakupu towarów i usług od osób wymienionych w ust. 4 na zasadach mniej korzystnych niż od osób trzecich.

ROZDZIAŁ VII

Sprawy organizacyjne

§ 22

 1. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów na Walnym Zgromadzeniu określa regulamin obrad ustalony przez to zgromadzenie.

 2. Uchwały wszystkich władz SL SALOS są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw, o których statut stanowi inaczej.
 3. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członka władz SL SALOS władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz, o więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, należy w terminie do 3 miesięcy dokonać ponownego wyboru.
 5. W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji prezesa Zarząd powierza pełnienie tej funkcji innemu członkowi zarządu pochodzącemu z wyboru, na czas do następnych wyborów władz.

ROZDZIAŁ VIII

Zmiany statutu i rozwiązanie SL SALOS

§ 23

Uchwałę w sprawie zmiany statutu SL SALOS podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.

 1. Uchwałę o rozwiązaniu SL SALOS podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.

 2. W razie podjęcia uchwały przez walne zebranie rozwiązaniu SL SALOS, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisje Likwidacyjną.

 3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu SL SALOS przez kompetentne władze majątek stowarzyszenia pozostaje majątkiem SL SALOS, a dysponuje nim Zarząd SL..

 4. Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez właściwą władzę rejestrującą.